Our Family Genealogy Pages

Home  |  What's New  |  Photos  |  Histories  |  Headstones  |  Reports  |  Surnames


First/Given Name(s):


Last/Surname:
 Aantekeningen

StartpaginaStartpagina    ZoekZoek    PrintPrint    Aanmelden - Gebruiker: anoniemAanmelden    Voeg bladwijzer toeVoeg bladwijzer toe

Treffers 1 tm 50 van 57

      [1] 2 Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
1 adressen
Schiedam Vlaardingerdijk 239a
Venlo Sloot 69 Fr Halsstr 12
Dussen Buitendijk 97
Meerlo Hoofdstr 29
Alblasserdam Joh de Witstr 57a 
Gezin: F89
 
2 bruidegom wonend te ''t Weeshuis, bruid wonend te Groenendaal Gezin: F30
 
3 bruidegom wonend te Goudse Wagestraat, bruid wonend te Vissersdijk Gezin: F29
 
4 Centr Bur Genealogie Den Haag Burg stand huw 1811-1900
Heden den tienden December negentien honderd twee, compareerden
in het Raadhuis voor ons, Ambtenaren van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage,
Thomas Wigmore, oud negentien jaren, loopknecht, geboren en
wonende alhier, minderjarige zoon van Thomas Wigmore, smid,
en van Maria Adriana Philipsen, zonder beroep, beiden wonende alhier,
alhier tegenwoordig en consenteerende,
en
Maria Catharina du Chatinier, oud negentien jaren, zonder
beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van
Johannes Samuel du Chatinier,loopknecht en van Alida Maria
Welter, zonder beroep, beiden wonende alhier;
mede alhier tegenwoordig en consenteerende die ons verzocht
hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waarvan
de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaatsgehad,
op den dertigsten November en zevenden December dezes jaars.
De Comparanten hebben overlegd hunnen geboorteakten benevens het
certificaat zijner voldoening aan de Nationale Militie..
De Comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander
aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervul-
len alle plichten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd, verklaren
Wij in naam der Wet, dat zij door het huwelijk zijn verbonden.
Het huwelijk heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van Carel
Adrianus Schrevelius, oud drie en dertig jaren, van Cornelis
Schrevelius , oud zeven en twintig jaren, smeden, van Johannes
Potting, oud vijftig jaren, kleermaker, en van Johannes Weste-
nend, oud veertig jaren, bediende, allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderte-
kend met de comparanten de wederzijdsche ouders en de getuigen,
Th.WIGMORE C A.Schrevelius
M.C.du Chatinier C. Schrevelius
Th. Wigmore
M.A.Philipsen J.Potting
J.S.du Chatinier J.Westenend
A.M.Welter. 
Gezin: F131
 
5 Centr Bur. v Genealogie Den Haag Burg stand 1811-1932 Huwelijken
Heden den Eersten Maart achttien honderd twee en tachtig, compareerden in het Raadhuis voor ons, Ambtenaren van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage,
Thomas Wigmore, oud vijf en veertig jaren, arbeider. geboren te Rotterdam, wonende alhier,
weduwnaar van Elsje Spijkerman ,
meerderjarige zoon van Thomas Wigmore, overleden en
Pieternella Sassen, zonder beroep, wonende te Rotterdam
en
Maria Adriana Philipsen, oud veertig jaren, zonder beroep,
geboren en wonende alhier, weduwe van Carel Lodewijk Schrevelius,
meerderjarige dochter van Archinius Philipsen, overleden en Maria van der Burgh, zonder beroep, wonende alhier;
Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaatsgehad, op den negentiende en de zesentwintigste Februari dezes jaars.
De Comparanten hebben overlegd hunnen geboorteakten en de doodsakten hunner vorige echtgenooten.
De Comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander
aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervulen alle de pligten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd,
verklaren Wij in naam der Wet, dat
Thomas Wigmore en Maria Adriana Philipsen door het huwelijk zijn verbonden.
Het huwelijk heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van Willem Weygen, oud drie en vijftig jaar,
van Dirk van der Tas, oud zestig jaren, beiden zonder beroep,
van Ambrosius Rikkers, oud vijf en vijftig jaren, barbier en van Adrianus Nicolaas van Loenen, oud drie en vijftig jaren, allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparanten en de getuigen,
Th.WIGMORE M.A.PHILIPSEN
W.Weygen
D.vnd.Tas
A.Rikkers
A.N..v.Loenen
Vander Duyn.
(d:\wigmore\philiphu.txt)
Centr Bur Geneal Den Haag Burg stand geboorten.
Heden den Tweede Januari achttien honderd drie en tachtig,
compareerden in het Raadhuis voor ons, Ambtenaren van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage,
Anna Elisabeth Dickel, geboren Couver, oud vier en veertig
jaren, vroedvrouw, wonende alhier,
Dewelke ons heeft verklaard, dat van
Maria Adriana Philipsen, zonder beroep, echtgenoote van
Thomas Wigmore , smid , beiden wonende alhier,
de een en dertigste December des vorigen jaar, des morgens ten twee uur, is geboren alhier, een kind van het mannelijk geslacht, aan het welk zij verklaarde de naam te geven van
THOMAS
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud zeven en zestig jaren, en Dirk van der Tas, ous zestig jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparanten en de getuigen,
A.E.Dickel,D.v.d.Tas, J.M.Geneste 
Gezin: F142
 
6 Gem Arch R'dam Burg stand huw 1812-52 A30 13-2-1822
In het jaar eenduizend achthonderd twee en twintig den dertiende february des middags compareerden voor ons Burgemeester der Stad Rotterdam, ambtenaar van den Burgerlijke Stand tot voltrekking van derzelve huwelijk
Nr.43
Thomas Wigmore , oud een en twintig Jaren, verwersknecht,
wonende alhier, meerderjarig zoon van Laurens, wonende mede alhier, en van Teuntje Hendrika Everaers, overleden en
Pieternella Sassen, oud een en twintig Jaren, meerderjarige dochter van Jacoba Sassen, wonende beiden alhier.
De Vader van den Comparant ten dezen in persoon consenteerende en heb ik achtervolgens De Wet hun voorgelezen
1. Eene Acte blijke dat hij Comparant op den Negentiende Juny Achttien honderd alhier is geboren.
2. De Acte van overlijden van de Moeder van den Comparant.
3. Het certificaat dat hij, Comparant aan de Nationale Militie
heeft voldaan,
4. Een Acte ten bewijzen dat Zij Comparante op den negentiende December alhier is gedoopt,
5. De Geboorten Acten
1. van een kind van het vrouwelijk geslacht genaamd Teuntje Hendrika, geboren den Tweede November achttien honderd achttien
2. van een kind van het vrouwelijk geslacht, Jacoba Wilhelmina genaamd, op den Derden January achttien honderd een en twintig geboren, beiden op het geboorte register alhier, ingeschreven en
welke kinderen Zij Comparanten erkennen bij elkander te hebben verwekt en mits deze te echten.
6. Een Notarieel Consent tot huwelijk door de Moeder der Comparante alhier verleden,
7. De Acte van afkondiging opgemaakt door derden en Te...den dezer maand .
Laatstelijk het Zesde Hoofddeel van denTitel van het Burgerlijk Wetboek handelende over het huwelijken vermits tegen het voorgen.huwelijk geen oppositie heeft plaats gehad en nadat de Comparanten hebben verklaard elkander te nemen tot man en vrouw ,
heb ik in naam der Wet uitspraak gedaan dat
THOMAS WIGMORE EN PIETERNELLA SASSEN
in het huwelijk zijn verenigd in tegenwoordigheid van Johannes Perron, oud zeven en dertig Jaren, Schrij-
ver,
Jan Schuurman, oud Drie en Dertig Jaren, Verwersknecht,
beiden aande Fabricage,
Giolians Hoskorn, oud Zes en Dertig Jaren, Blokmaker en
Arys Moerman, oud Zeven en Twintig Jaren, Schoenma-
kersknecht. wonende allen alhier,
Dewelke deze Acte na voorlezing nevens ons en den Comparant en zijn Vader hebben getekend.
De Comparante verklaart niet te kunnen tekenen.
T.WIGMORE L.WIGMORE j.PERRON
A MOERMAN G HOSKORN
J SCHUURMAN 
Gezin: F32
 
7 Gem.Arch. Rotterdam Burg.Stand Huwelijken 1853-1932
E 31 28-08-1878
Op heden den achtentwintigsten Augustus achttien honderd acht en zeventig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den Elfden en achttienden dezer maand
THOMAS WIGMORE oud vier en dertig Jaren, bloemist geboren en wonende alhier, weduwnaar van Dina Maria Schiebergen, meerderjarige zoon van Laurens Wigmore, huisschilder en Dina van Duijvenbode, waschvrouw, beiden wonende alhier en
JOHANNA WILHELMINA OOSTERWIJK, oud negentien Jaren, zonder beroep, geboren alhier, wonende te Hillersberg, minderjarige erkende Dochter van Johanna Maria Oosterwijk, werkvrouw, wonende te Hillegersberg.
Er is door hen hierbij overgelegd
ten eerste: Hunne geboorte akten
ten tweede: de Doodakte van de vorige Echtgenote des Bruidegoms
ten derde: Een bewijs van gedane afkondigingen te Hillersberg.
De moeder der Bruid hierbij tegenwoordig heeft in dit Huwelijk toegestemd.
Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbon-
den, in tegenwoordigheid van
Hendrik Cornelis van der Graaf, oud een en zestig Jaren, Stadsbode en
Lodewijk Cornelis Speelman, oud zeventig Jaren, Theodorus Hendrikus Berghout, oud drie en vijftig Jaren, Stadssergeant en
Govert Cornelis Felperlaan, oud drieenzestig Jaren, Kleermaker,
wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing is ondertekend door ons ,
Den Bruidengom en de getuigen, hebbende de Bruid en hare Moeder verklaard zulks niet te hebben geleerd.
Th.Wigmore H.C. v.d Graaf
L.C.Speelman
T.H.Berghout G.C.Felperlaan Nimly
(d:\wigmore\oosterhu.txt) 
Gezin: F46
 
8 getrouwd ten huize van Ds Kaas op bewijs dat zij d
DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd , index nummer 173 
Gezin: F31
 
9 Pieter Andries is geboren in Delft dd 20-12-1861.
Willem en Sophia zijn dan ongehuwd. Op 9-4-1863 bij het huwelijk te Den Helder wordt hij geecht.
Huw akte nr 38 in 9 april 1863, Arch. Den Helder
Willem Wigmore, kanonnier van beroep, 33 jaar, geboren te Wilnis en wonende Den Helder. Meerderjarige zoon van Pieter Wigmore van beroep schipper, wonende te Rotterdam, en Andriesje Hartman (overleden).
met Sophia Margaretha van Gend, zonder beroep, 27 jaar, geboren te Rotterdam en wonende te Den Helder. Meerderjarige dochter van Nicolaas van Gend, overleden, en van Margaretha Sophia van Veen, zonder beroep en wonende te Rotterdam. 
Gezin: F4
 
10 Uit Rotterdam, samen met kind
Zij had een kind Petronella geb Den Bosch (of Rotterdam) 26-5 (of 6)-1866 . Dit kind staat in het bevolkingsregister van Den Haag als dochter van Thomas. 
Gezin: F143
 
11 Op de foto uit 1907 Jobje met:
links naar rechts:
Johan, David, Arie Floris Cornelis en Davina Maria 
Jobje Bal
 
12 Hiddo Wibius van der Ploeg Born
Wat doet van der PLoeg ertussen? 
Hiddo Wibius Born
 
13 akte nr. 3578; erkenning door ouders 11-01-1854;geslachtsnaam kind was Lems Geertruida Cornelia de Klerk
 
14 bij het overlijden wordt de leeftijd opgegeven als: 37 jaar 2 mnd en 21 dgn Teuntje Hendrika Everaers
 
15 adressen
Rt
Ruivendwstr 9b
Peppelwg 143 d
Hilv
Oude
amersfoortseweg 61
Rdam
Leeuwenbekst 15c
Doorn
Kortenburgln 4
Rdam
Meidoornsingel 181 
Teunis Pleun Groeneveld
 
16 overledene liet na 1 minderjarig kind; Houtuijn naast de Spekslager Jannetje Grootemaat
 
17 overleden tussen 1826 en 1838 Maria Jansen
 
18 Rooms-Katholiek, Mozes en A?ronkerk. Bron 314 p. 168 (folio 84v) #5 Henricus Meijer
 
19 Hield samen met haar man een kruidenierswarenwinkel aan de Spoorsingel. Wilhelmus Jacobus Roodenburg
 
20 Dochter vanJohannes Nicolaas Schiebergen en
Dina Heiberg
van Arnhem
26 Kantlijnno akte No 953 
Dina Maria Schiebergen
 
21 Op de Meermanstraat 51 overleden Dina Maria Schiebergen
 
22 Overleden Laanzichtstraat Dina van Duijvenbode
 
23 overleden 04-09-1804; overledene was 1? jaar; Haagseveer over Schidamse Veer Agatha Johanna Wigmore
 
24 wonend op het Haagseveer
Getuigen doop:
Dammas Everaars en Agatha Johanna Margaretha Schultz
Overlijden: aangetekend 7-9-1804 
Agatha Johanna Wigmore
 
25 Vertrek 11 7 1943 naar kosutico Joego Slavie Arie Wigmore
 
26 akte nr 3059 Dina Wigmore
 
27 overledene was 27 jaar; Weeshuijs Esther Wigmore
 
28 Stuifzand had 11-8 Gerarda Wigmore
 
29 Aangifte overlijden in Hugo de Grootstr R'dam door Jean Vermaas bedienaar akte 1116 Gerritje Wigmore
 
30 Overlijdens aangifte door Thomas en Thomas Sassen 21 jr logementshoudknecht, wonende BuurtsteegKindje overleden 8u ochtend thuis. Gerritje Wigmore
 
31 Wonende Haagse Veer Gerritje Wigmore
 
32 Vertrokken naar Congo?? Govert Wigmore
 
33 wonende te pijnacker Hendricus Johannus Wigmore
 
34 akte 33; erkenning ouders op 13-2-1822; kind heette hiervoor Jacoba Wilhelmina Sasse Jacoba Wilhelmina Wigmore
 
35 Overl aang Pieter vd Schilden, Steiger 40,echtgenoot
Overl Steiger 10, Rdam, 3 uur 11-9-1849 
Jacoba Wilhelmina Wigmore
 
36 Rdam Schiebroekschest 33b
Eendrachtsweg 66
Ackersdijkstr 122a
Pijnakker Sophiastr 16
Rdam Zwartewaalstr 185
Wildervank K.J. de Vriesestr 31
Nijverheidsstr 34 
Jan Wigmore
 
37 wonende in den Houttuin Jan Wigmore
 
38 In de Jacobijnerkerk Jannetie Gerrigje Wigmore
 
39 Johannes Jacobus is middels akte M141 R'dam op 30-8-1907 erkend
Erkend door Cornelia bij akte 7247 op 30 8 1897 voor de burg stand te Rdam
Maar ook is er M141
Johannes Jacobus (ERKEND) 30-8-1907 ?
Moeder zou Cornelia 1877 kunnen zijn.
Er staat bij Joh. Jac. erkend door Cornelia 30-08-1897 maar dat kan niet, deze datum is nog voor de geboortedatum 10-09-1897, dus de datum zou eerder 30-08-1907 kunnen / moeten zijn. 
Johannes Jacobus Wigmore
 
40 Koningsteeg b. Dirk Scheppers John Wigmore
 
41 akte nr 4564 Laurens Wigmore
 
42 Overleden Laanzichtstraat Laurens Wigmore
 
43 wonend op den Visschersdijk Laurens Wigmore
 
44 Engels Episcopaalse kerk Mary Wigmore
 
45 Kind erkend bij huwelijk ouders in Den Helder 9-4-1863 Pieter Andries Wigmore
 
46 Erkend door Thomas en Elsje bij hun huwelijk Den Haag 21 2 1877 Pieternella Wigmore
 
47 Erkenning door ouders 21-2-1877
akte nr 2218 
Pieternella Wigmore
 
48 akte 1843; erkenning ouders op 13-2-1822 Teuntje Hendrika Wigmore
 
49 erkenning door vader 15-1-1845; akte nr. 1673 Thomas Wigmore
 
50 Rubroekstr Thomas Wigmore
 

      [1] 2 Volgende»

  This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2007, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.